slide show 1

ECO 55 PU

ECO 55 PU

技术数据

值 

窗扇厚度

60mm

窗扇内可视宽度

50mm

窗扇外可视宽度

45mm

最大可夹持玻璃厚度

38mm

窗框厚度

55mm

窗框内可视宽度

28mm

窗框外可视宽度

45mm

 

 

玻璃配置 抗风压性能 水密性能 气密性能 保温性能 隔音性能 防火性能
级数 级数 级数 W / (M2·h) (dB) 等级
5+15Ar+5 9级 5级 8级 2.50 28 C0.5/C1.0
6low-e+12A+6 9级 5级 8级 2.13 32 C0.5/C1.0
5low-e+9A+5+9A+5 9级 5级 8级 1.93 35 C0.5/C1.0
5low-e+9A+5low-e+9+5 9级 5级 8级 1.74 35 C0.5/C1.0