slide show 1

ECO 65 PU

ECO 65 PU

技术数据

值 

窗扇厚度

66mm

窗扇内可视宽度

51mm

窗扇外可视宽度

52mm

最大可夹持玻璃厚度

42mm

窗框厚度

65mm

窗框内可视宽度

34mm

窗框外可视宽度

58mm

 

 

玻璃配置 抗风压性能 水密性能 气密性能 保温性能 隔音性能 防火性能
级数 级数 级数 W / (M2·h) (dB) 等级
5+15Ar+5 9级 5级 8级 2.44 28 A1.5/A1.0/C1.0
6low-e+12A+6 9级 5级 8级 2.07 32 A1.5/A1.0/C1.0
5low-e+9A+5+9A+5 9级 5级 8级 1.87 35 A1.5/A1.0/C1.0
5low-e+9A+5low-e+9+5(暖边) 9级 5级 8级 1.34 35 A1.5/A1.0/C1.0