slide show 1

ECO 90 PU

ECO 90 PU

技术数据

值 

窗扇厚度

90mm

窗扇内可视宽度

84mm

窗扇外可视宽度

66mm

最大可夹持玻璃厚度

47mm

窗框厚度

90mm

窗框内可视宽度

49mm

窗框外可视宽度

87mm

 

 

玻璃配置 抗风压性能 水密性能 气密性能 保温性能 隔音性能 防火性能
级数 级数 级数 W / (M2·h) (dB) 等级
5low-e+9A+5+9A+5 9级 5级 8级 1.77 35 A1.5/A10/C1.0
5low-e+9Ar+5low-e+9Ar+5 9级 5级 8级 1.22 35 A1.5/A1.0/C1.0
5low-e+12Ar+5low-e+12Ar+5 9级 5级 8级 1.14 38 A1.5/A1.0/C1.0
5low-e+16Ar+5+16Ar+5low-e(暖边) 9级 5级 8级 0.79 42 A1.5/A1.0/C1.0